Elaborat o mogućnostima gradnje planiranih objekata u zaštitnom pojasu dalekovoda

Elaborat ukrštanja DV sa postojećim objektom radi se na osnovu uslova koje izdaje EMS

Elaboratom se proverava da li je na lokaciji koja se nalaze jednim delom ili u celosti u zaštitnom pojasu postojećeg dalekovoda moguća izgradnja planiranih objekata i ako je moguća da li postoje nekakva ograničenja.

Ograničenja mogu biti u vidu visine do koje objekat sme da se izgradi na pojedinim zonama lokacije, zatim udaljenosti od najbližeg provodnika (zbog EM polja, izolacije na stubovima u rasponu ukrštanja)…

Izrada elaborate o mogućnostima može biti izvedena u dve varijante:

  1. Na osnovu elaborata kojim je izvršena podela lokacije prema dozvoljenim visinama do kojih se smeju graditi objekti pristupa se izradi Idejnog rešenja. Tako izrađeno Idejno rešenje je sastavni deo elaborata za dobijanje saglasnosti vlasnika dalekovoda. U ovoj varijanti izrada konačnog elaborate je uslovljena vremenom izrade Idejnog rešenja
  2. Na osnovu urađenog Idejnog rešenja planiranih objekata pristupa se izradi elaborate. Ukoliko nisu ispunjeni svi uslovi vrši se izmena dela Idejnog rešenja koje ne ispunjava određene uslove.

Obe varijante elaborata zahtevaju koordinaciju između projektanata i važno je da se usklade kako se ne bi došlo u situaciju da se moraju menjati lokacijski uslovi. Dakle neophodno je usaglasiti izradu Idejnog rešenja i elaborata pa tek aplicirati za dobijanje lokacijsjih uslova.

Potrebna dodatna dokumentacija:

  • geodetski snimak katastarske parcele
  • uslovi vlasnika dalekovoda

Za sve dodatne informacije, objašnjenja ili ponudu, slobodno nam se možete javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom roku nastojati dati kvalitetnu i korisnu informaciju. geodet@geomap.rs Prethodna | Naslovna | Kontakt

Comments Off on Elaborat o mogućnostima gradnje planiranih objekata u zaštitnom pojasu dalekovoda