Geodetski elaborati

Geodetski elaborati

Geodetski elaborat je stručan i detaljan prikaz neke promene na zemljištu. On je osnova za menjanje podataka na katastarskom planu i u  listovima nepokretnosti. Pomoću takvog elaborata može se npr. formirati građevna parcela, ili upisati kuća.

Kada formira katastarsku parcelu, ili upiše kuću, katastar o tome obaveštava zemljišnoknjižni deo koji takvu katastarsku promenu po službenoj dužnosti provodi u zemljišnoj knjizi a po novom u katastar nepokretnosti.

Izrađujemo geodetske elaborate u svrhu:

 • provedbe dokumenata ili akata prostornog uređenja
 • evidentiranja, brisanja ili promene podataka o zgradama ili drugim građevinama
 • provedbe u zemljišnoj knjizi ili katastru nepokretnosti
 • dobe ili spajanja katastarskih parcela – Parcelacijski elaborat

Parcelacijski elaborat može biti:

 • za deobu ili spajanje katastarskih parcela
 • za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja

Parcelacijski elaborat za provedbu dokumenata ili akata prostornog uređenja može biti:

 • Parcelacijski elaborat za provedbu detaljnog plana uređenja
 • Parcelacijski elaborat za provedbu urbane komasacije
 • Parcelacijski elaborat po lokacijskoj dozvoli
 • Parcelacijski elaborat po rješenju o uslovima građenja
 • Parcelacijski elaborat po rješenju o utvrđivanju građevne parcele

Upit za cenu izrade geodetskog elaborata

 

POVEZANE TEME

Za sve dodatne informacije, objašnjenja ili ponudu, slobodno nam se možete javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom roku nastojati dati kvalitetnu i korisnu informaciju. geodet@geomap.rs

Prethodna | Naslovna | Kontakt