Iskolčenje objekta

 

Iskolčenje objekta pre gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obaveza za stambene i poslovne građevine. Iskolčenje objekta je prenošenje projektovanih elemenata (tačke, visine, dimenzije) na teren.

Iskolčenje objekta

Nakon ishodovanja rešenja o uslovima građenja ili građevinske dozvole ovlašćeni geodet iskolčit će objekt na građevinskoj lokaciji.

Svrha iskolčenja objekta je da se objekt sagradi na tačno za to projektom predviđeno mesto.

Izbjegavanje iskolčenja objekta i nepoznavanje tačnih međa često rezultira time da objekt završi na pogrešnom mestu na parceli ili čak na delu susedove parcele, što može biti uzrok dugotrajnih i skupih sudskih sporova i svađa sa susedima.

Nakon iskolčenja objekta radi se elaborat iskolčenja.

ELABORAT ISKOLČENJA

Elaborat iskolčenja je dokument kojim se prikazuje na koji je način iskolčen objekt na građevinskom zemljištu, a potreban zbog prijave početka gradnje građevinskoj inspekciji.

Elaborat iskolčenja izrađuje ovlašteni geodet.

Dokumenti potrebni za izradu elaborata iskolčenja?

Dokumenti potrebni za elaborat iskolčenja su:

  • rješenje o odobrenju izvođenja radova.
  • pravosnažna građevinska ( lokacijska ) dozvola
  • glavni projekt na uvid ( arhitektonski projekt )

ISKOLČENJE MEĐE

Iskolčenje međnih linija je postupak kojim se na terenu definišu međe prema katastarskim podacima.

Postupak iskolčenja međe?

Za iskolčenje međnih linija potrebno je:

  • kopija katastarskog plana
  • obavestiti susede okolnih katastarskih parcela i u dogovoru sa njima obeležiti međne linije koje su poznate

Nakon toga sledi geodetski premer i obrada podataka u kancelariji. Zatim se iskolčavaju međne linije u prisustvu naručioca i vlasnika susednih parcela.

Upit za cenu iskolčenja

 

POVEZANE TEME

Za sve dodatne informacije, objašnjenja ili ponudu, slobodno nam se možete javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom roku nastojati dati kvalitetnu i korisnu informaciju. geodet@geomap.rs

Prethodna | Naslovna | Kontakt