Legalizacija objekata

 

 

Našim strankama nudimo kompletnu uslugu legalizacije objekata, od geodetskog snimka izvedenog stanja, izrade arhitektonskog snimka izvedenog stanja, dokaza mehaničke otpornosti i stabilnosti, pa do uknjižbe objekata u katastar nepokretnosti.

Šta je to legalizacija objekta?

Legalizacija objekta je ishodovanje odgovarajućeg akta (rešenje o izvedenom stanju) kojim se bespravno izgrađeni objekat legalizuje.

Objekt koji je izgrađen, dograđen, nadograđen, ili rekonstruiran bez odobrenja za gradnju (građevinska dozvola, rešenje o uslovima građenja, lokacijska dozvola, potvrda na glavni projekt ili neki drugi naziv) smatra se nelegalnim objektom.

Ako je za objekat postojala građevinska dozvola, ali objekt nije izgrađen u skladu s tom dozvolom, takođe se smatra nelegalnom građevinom.

U postupku legalizacije bespravno sagrađenih zgrada primjenjuje se Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole (“Sl. glasnik RS”, br. 25/2013), koji je stupio na snagu 16.03.2013.g.

Zašto legalizovati?

Legalizacijom se omogućuje evidentiranje zgrade u katastarskom operatu i upis u zemljišne knjige te priključenje na komunalnu infrastrukturu, elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu.

Dokaz legalnosti gradnje građevine jedan je od nužnih uslova za prijavu za sredstva iz Europskih fondova. Obavljanje delatnosti bilo u ugostiteljstvu, trgovini, turizmu itd. moguće je samo u legalnim građevinama.

Ukoliko objekt nije legalizovan neće se moći provesti etažiranje, podela imovine, rekonstrukcija i nadogradnja te takav objekat ne može biti predmet kupoprodaje kao i zemljište na kojem se nalazi.

Do kada se može predati zahtev za izdavanje rešenja o izvedenom stanju?

Zahtev za donošenje rješenja o izvedenom stanju može se podneti do 29.01.2014.g.

Što se sve smatra nezakonito izgrađenom zgradom?

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani deo postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u razmeri 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Srbije započetog 1. januara 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stubovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Na GeoSrbiji portalu Republičkog geodetskog zavoda  možete videti da li je objekt vidljiv na digitalnoj ortofoto karti?

 

Uslovi za legalizaciju zgrada

Osnovni uslovi ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade su:

  • da su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stubovima s gredama i  krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže
  • da je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti GeoSrbiji portalu Republičkog geodetskog zavoda od 11.septembra 2009.  ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu telo nadležno za državni premer i katastar nepokretnosti na zahtev stranke izdaje uverenje.

Na zgradi se može protivno prostornom planu ozakoniti najviše dve etaže od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom opštine odnosno grada nije određen veći broj etaža. Ozakoniti se može ukupno najviše četiri bespravno sagrađene etaže ako odlukom grada odnosno opštine nije drugačije odlučeno.

Koje se zgrade ne mogu legalizovati?

1. Nezakonito izgrađena zgrada ne može se legalizovati ako se nalazi na području koje je prostornim planom određeno kao:

– površine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode, regionalnom parku, park-šumi, strogom rezervatu, posebnom rezervatu, spomeniku prirode i spomeniku parkovne arhitekture,

– planirani ili istraženi koridori i površine prometnih, energetskih i vodnih građevina od važnosti za Republiku Srbiju te jedinice područja (regionalne) i lokalne samouprave, osim zgrade izgrađene u koridoru prometne građevine za koju javnopravno telo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uslovima koje to telo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rešenja o uslovima građenja,

– planirani ili istraženi koridori i površine komunikacijskih građevina od važnosti za Republiku Srbiju te jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave, osim zgrade za koju javnopravno telo nadležno za upravljanje tom građevinom izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uslovima koje to telo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rešenja o uslovima građenja,

– površine javne i društvene namene unutar građevinskih područja naselja za sadržaje upravnih, socijalnih, zdravstvenih, predškolskih, obrazovnih (osnovno, srednjoškolsko, visoko obrazovanje), komunalnih, sportskih, kulturnih i verskih funkcija, osim nezakonito izgrađene zgrade na tim površinama koje su u skladu s tom namenom,

– izdvojeno građevinsko područje izvan naselja koje je prostornim planom predviđeno za privrednu namenu (proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam, sport) i groblja, osim za nezakonito izgrađene zgrade unutar tog područja koje su u skladu s tom namenom,

– područje posebne zaštite voda – zona sanitarne zaštite vode za piće u kojoj je prema posebnim propisima zabranjeno građenje zgrada za kakvu je podnesen zahtev za donošenje rešenja o izvedenom stanju,

– eksploatacijsko polje mineralne sirovine, osim zgrada izgrađenih na eksploatacijskom polju nafte, gasa ili geotermalnih voda.

2. Nezakonito izgrađena zgrada ne može se legalizovati ako se nalazi:

– unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturne celine koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Srbije ili ako je rekonstruirani deo pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar, osim zgrade za koju javnopravno telo nadležno za poslove zaštite kulturne baštine izda potvrdu da je izgrađena u skladu s posebnim uslovima koje to telo na temelju posebnih propisa utvrđuje u postupku izdavanja lokacijske dozvole, odnosno rešenja o uslovima građenja,

– na području upisanom u listu svetske baštine UNESCO-a,

– na postojećoj površini javne namene, pomorskom dobru ili vodnom dobru, osim zgrade izgrađene na vodnom dobru uz suglasnost Srbija voda – pravne osobe za upravljanje vodama (u daljnjem tekstu: Srbija vode).

3. Nezakonito izgrađena zgrada ne može se legalizovati ako je izgrađena:

– na međi sa drugom građevinskom parcelom planiranom za građenje zgrade ako na zidu koje se nalazi na međi ima otvor (prozor, vrata, otvor za provetravanje, balkon, lodju i sl.) ili deo koji prelazi na drugu građevnu parcelu,

– kao sklop trajno povezan s zemljom (kamp-kućica, kontejner i sl.), odnosno na način i od materijala kojima se ne osigurava dugotrajnost i sigurnost korišćenja (baraka i sl.).

Koje se zgrade mogu legalizovati?

1. Porodični stambeni objekti do 100m2 bruto građevinske površine, stanovi u stambenim ygradama do 100m2 neto korisne površine i stambeni objekti preko 100m2 sa jednim stanom

Za sve dodatne informacije, objašnjenja ili ponudu, slobodno nam se možete javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom roku nastojati dati kvalitetnu i korisnu informaciju. geodet@geomap.rs

Prethodna | Naslovna | Kontakt