Rješenje o izvedenom stanju

 

Nezakonito izgrađeni objekt ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju.

Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju može se podnijeti do 30.06.2013.g. Iznimno zahtjev za legalizaciju nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do 4. kolovoza 2012. podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

Prilikom predaje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju plaća se upravna pristojba od 70 kuna.

Prije donošenja rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva dužan je platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju i uz njega pripadajuća dokumentacija predaje se upravnom odjelu nadležnom za izdavanje akata za gradnju županije odnosno grada na području kojeg se nalazi građevina koja se legalizira.

Kako doći do Rješenja o izvedenom stanju?

1. Provjeriti da li se objekt može legalizirati

Osnovni uvjeti ozakonjenja nezakonito izgrađene zgrade su:

  • da su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže
  • da je vidljiva na digitalnoj ortofoto karti DOF5/2011 Državne geodetske uprave od 21.lipnja 2011. ili ako nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje

Na zgradi se može protivno prostornom planu ozakoniti najviše dvije etaže od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom općine odnosno grada nije određen veći broj etaža. Ozakoniti se može ukupno najviše četiri bespravno sagrađene etaže ako odlukom grada odnosno općine nije drugačije odlučeno.

2. Provjeriti je li objekt ucrtan u katastarski plan onakav kakav je izgrađen. Ako je, onda nije potrebno izraditi geodetsku snimku. Katastarski plan odnosno geodetska snimka podloga su za izradu ostale dokumentacije.

Odrediti građevinsku bruto površinu objekta u svrhu razvrstavanja zgrade u kategoriju definiranu zakonom (zahtjevna zgrada, manje zahtjevna zgrada, jednostavna zgrada, odnosno pomoćna zgrada).

  • Pod građevinskom bruto površinom podrazumijeva se građevinska (bruto) površina jedne zgrade, bez obzira na broj nezakonito izgrađenih ili drugih zgrada na istoj katastarskoj čestici i bez obzira na broj nezakonito izgrađenih zgrada za koje se donosi rješenje o izvedenom stanju.
  • U građevinsku (bruto) površinu uračunava se i građevinska (bruto) površina zakonito izgrađenog dijela zgrade ako takav postoji.

4. Angažirati ovlaštene osobe za obavljanje geodetske djelatnosti, ovlaštene arhitekte i ovlaštene inženjere građevinarstva koji će Vam izraditi potrebnu dokumentaciju (ovisno o kategoriji objekta) koja je potrebna za podnošenje zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju.

5. Predati zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Za sve dodatne informacije, objašnjenja, ili kompletnu ponudu za izradu dokumentacije koja je potrebna za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, slobodno nam se možete javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom roku nastojati dati kvalitetnu i korisnu informaciju.geodet@geopolis.hr


Prethodna | Naslovnica | Kontakt