Geometar

Geodetski tehničar – GEOMETAR

Šta radi Geodetski tehničar – GEOMETAR 

Osnovni posao geometra je vezan za premere zemljišta i unošenje dobijenih podataka u planove i karte. Razvoj tehologije i računarske tehnike omogućio je da geometri sada koriste savremena elektro-optička sredstva koja olakšavaju posao na terenu kao i kasniju obradu podataka uz upotrebu računarskih programa i računara.

 

Gde radi geometar

Pored rada u republičkim, opštinskim službama katastra, njihovo radno mesto je i u građevinskim preduzećima, vodoprivredi, putnoj privredi i poljoprivredi. Jednom rečju, gde se god zemljište prilagođava čoveku i njegovim potrebama, gde se menja njegova konfiguracija i namena.

Trajanje školovanje: 4 godine

Geometar izrađuje geodetske karte ili planove za potrebe projektovanja puteva, uređenje naselja, železnica, hidrografskih objekata.

Planove pravi tako što na terenu prikuplja podatke snimanjem, detaljno premerava udaljenost između određenih tačaka, vrši obradu dobijenih podataka uz upotrebu računara i crta sliku u odgovarajućoj razmeri.

Za potrebe merenja služi se odgovarajućim uređajima.

Planove koje je uradio, geometar prosleđuje odgovarajućim službama i institucijama.

Šta te očekuje…

Snimanje terena i izrada osnove za projektovanje u prostoru.

Smeštanje u prostoru projektovanih objekata.

Prostorno praćenje izvođenja projektovanih objekata.

Praćenje promena na terenu.

geometar02 200

Veštine:

Koristi instrumente i pribor za premer i kartiranje.

Obrađuje podatke dobijene merenjem.

Izrađuje skicu katastarskog premera.

Nanosi koordinate mreže i iscrtava horizontalne i vertikalne predstave terena.

Izrađuje i održava skice dobijene premerom.

Koristi odgovarajuće računarske programe.

Tumači projekat geodetskog obeležavanja i računa elemente za prenos projekta na teren.

Čita tehničku dokumentaciju.

Gde i kako nastaviti školovanje?

Školovanje se može nastaviti na svim fakultetima i visokim školama, prvenstveno na odseku za Geodeziju. Geodetsko obrazovanje

 

Prethodna | Naslovna | Kontakt