Parcelacija zemljišta

 

 

Parcelacija zemljišta je podela ili spajanje dve ili više katastarskih parcela, a može se raditi u građevinskom i vangrađevinskom, poljoprivrednom području.

Parcelacija ili preparcelacija građevinskog zemljišta

Parcelacija građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan tog područja može se provoditi samo u skladu s informacijom o lokacijilokacijskom dozvolom,  i detaljnim regulacionim planom .

Parcelacija zemljišta

Parcelacija poljoprivrednog zemljišta

Za parcelaciju poljoprivrednog zemljišta potrebno je Uvjerenje nadležnog ministarstva za planiranje i uređenje da je katastarska parcela izvan granica građevinskog područja.

Koja je namena parcelacije zemljišta?

Namena parcelacije zemljišta može biti:

 • formiranje građevinske parcele
 • formiranje katastarskih parcela zbog kupoprodaje nekretnina
 • formiranje katastarskih parcela u postupku povraćaja imovine
 • formiranje katastarskih parcela zbog ostavinske deobe
 • formiranje katastarskih parcela zbog dobijanja hipotekarnog kredita

Koji su dokumenti potrebni za parcelaciju zemljišta?

Dokumenti ne smeju biti stariji od 6 meseci.

Projekat preparcelacije

Urbanistički projekat za zemljište je projekat koji organizuje zemljište u jednu ili više građevinskih parcela i definiše sve detalje vezane za pristup, interne saobraćajnice, priključivanje na infrastrukturu (postojeću ili planiranu) i sve regulacione linije. Urbanistički projekat se uvek radi u saradnji sa Sekretarijatom za urbanizam i građevinske poslove. U ovom članku opisaćemo proceduru

Parcelacijski elaborat može biti:Izrada urbanističkog projekta ili pretvaranje zemljišta u građevinske parcele

 • za deobu ili spajanje katastarskih parcela
 • za sprovođenje dokumenata ili akata prostornog planiranja i uređenja

Kada se donosi rješenje o utvrđivanju građevne parcele?

Parcelacija građevinskog zemljišta provodi se u skladu s rješenjem o utvrđivanju građevne parcele u slučajevima kada za postojeću građevinu nije utvrđena građevna parcelaa ili zemljište nužno za redovnu upotrebu građevina.

Rješenje o utvrđivanju građevne parcele donosi se:

 • ako su na istoj katastarskoj parceli izgrađene dve ili više građevina koje građevinski, funkcionalno ili tehničko-tehnološki nisu celina,
 • ako je građevina izgrađena na katastarskoj parceli čija je površina veća od površine nužne za redovnu upotrebu građevine,
 • ako je postojeća katastarska parcela, na kojoj je izgrađena građevina, takva da se ne može smatrati zemljištem nužnim za redovnu upotrebu te građevine,
 • ako se radi o građevini za stalno stanovanje koja je izgrađena bez akta kojim se odobrava gradnja, a izgrađena je u skladu s prostornim planom i vlasnik građevine se obvezuje ishoditi akt kojim se odobrava gradnja u roku od 1 godine od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora za to zemljište.

Rješenje o utvrđivanju građevinske parcele  donosi nadležno upravno telo na temelju dokumenata prostornog uređenja.

Rješenje se donosi na temelju odgovarajuće posebne geodetske podloge katastarske parcele i izvoda iz katastarskog plana, koji se prilažu zahtevu.

Izrada elaborata parcelacije

Za izradu elaborata parcelacije geodetski stručnjak pristupa geodetskom premeru međnih linija, zatim se računaju koordinate snimljenih tačaka te kartiraju u neki od CAD programa. Takvi podaci se uklapaju u kopiju katastarskog plana.

Izrađeni elaborat parcelacije se predaje u nadležni Katastar nepokretnosti na pregled i overu, nakon čega se novonastalo stanje evidentira u katastarskom operatu.

Prijavni listovi za katastar  su sastavni delovi elaborata parcelacije.

Kako mogu saznati u kojem je području moja katastarska parcela?

Da bi saznali u kojem je području Vaša katastarska parcela, obratite se nadležnom urbanističkom zavodu. Pri tome Vam je potrebna kopija katastarskog plana za traženu katastarsku parcelu.

Upit za cenu parcelacije zemljišta

Za sve dodatne informacije, objašnjenja ili ponudu, slobodno nam se možete javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom roku nastojati dati kvalitetnu i korisnu informaciju. geodet@geomap.rs

Prethodna | Naslovna | Kontakt