Građevinska dozvola

Građevinska dozvola je dokument (upravni akt – rješenje) na temelju kojeg se može  graditi. Dokumentom se utvrđuje da je glavni, odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uslovima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te da su ispunjeni svi potrebni preduslovi za izgradnju.

Ko izdaje građevinsku dozvolu?

 

U Beogradu, za objekte do 800m² bruto površine Građevinsku dozvolu izdaje nadležni opštinski organ . Uz zahtev za izdavanje Građevinske dozvole podnosi se:

 • Lokacijska dozvola, ne starija od 6 meseci; 
 •  Glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli;
 • Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu;
 • Dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređenje građevinskog
  zemljišta;
 • Drugi dokazi određeni urbanističkim planom, odnosno Lokacijskom dozvolom
  (konzervatrski uslovi i sl.);
 • Dokaz o uplati administrativne takse.

Za objekte preko 800m2  bruto površine i objekte infrastrukture Građevinsku dozvolu izdaje Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove. Uz zahtev za izdavanje Građevinske dozvole podnosi se:

 • Lokacijska dozvola, ne starija od 6 meseci;
 • Glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli;
 • Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu;
 • Dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta;
 • Drugi dokazi određeni urbanističkim planom, odnosno Lokacijskom dozvolom (konzervatrski uslovi i sl.);
 • Dokaz o uplati administrativne takse.

Građevinska dozvola izdaje se Rešenjem u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja Građevinska dozvola izdaje se Rešenjem u roku od 8 (osam) dana od dana podnošenja Glavni projekat.

Građevinska dozvola prestaje da važi ako se ne otpočne sa građenjem objekta, odnosno  izvođenjem radova u roku od 2 (dve) godine od dana pravosnažnosti Rešenja kojim je izdata Građevinska dozvola.

Za potrebe dobijanja Građevinske dozvole Investitor angažuje preduzeće koje ima odgovarajuću licencu i koje je upisano u registar za izradu tehničke dokumentacije na poslovima izrade Glavnog projekta (glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli prilaže se prilikom podnošenja zahteva za izdavanje građevinske dozvole, i mora biti u skladu sa Lokacijskom dozvolom).

Glavni projekat izrađuje se za potrebe građenja objekta i pribavljanja građevinske dozvole.

Glavni projekat sadrži:

1)                Situaciono rešenje;
2)                Detaljne inženjerskogeološke-geotehničke uslove izgradnje objekta:
3)                Geodetske podloge;
4)                Podatke o funkcionalnim, konstruktivnim i oblikovnim karakteristikama objekta;
5)                Razradu tehničko-tehnoloških karakteristika objekta sa opremom i instalacijama;
6)                Proračun građevinskih konstrukcija, stabilnosti i sigurnosti objekta;
7)               Rešenje temeljenja objekta;
8)               Podatke potrebnih geodetskih radova u toku izgradnje;
9)               Tehničko rešenje infrastrukture sa načinom priključenja i uređenja slobodnih površina;
10)            Uslove zaštite objekta i susednih objekata;
11)            Tehničko-tehnološka i organizaciona rešenja za izgradnju objekta;
12)            Razradu mera za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu kroz odgovarajući tehnološki proces;
13)            Troškove izgradnje i održavanja objekta;
14)            Druge projekte, elaborate i podatke zavisno od namene objekta.

Glavni projekat obavezno sadrži i izjavu odgovornog projektanta i vršioca tehničke kontrole, kojom se potvrđuje da je glavni projekat urađen u skladu sa Lokacijskom dozvolom i pravilima struke.

Investitor je dužan da pribavi saglasnost na Glavni projekat od organa, odnosno organizacija, kada je to predviđeno uslovima sadržanim u Lokacijskoj dozvoli.

Investitor podnosi Prijavu početka radova 8 dana pre početka građenja organu koji jeizdao građevinsku dozvolu i nadležnom građevinskom inspektoru. Prijava sadrži datum početka radova i rok završetka građenja.

Pre početka radova Investitor obezbeđuje: obeležavanje građevinske parcele, regulacionih, nivelacionih i građevinskih linija; obeležavanje gradilišta odgovarajućom tablom koja sadrži: broj građevinske dozvole, podatke o objektu koji se gradi, investitoru, odgovornom projektantu, izvođaču radova, početku građenja i roku završetka izgradnje.

Objekat se može koristiti po prethodno pribavljenoj Upotrebnoj dozvoli. Organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole izdaje Rešenjem Upotrebnu dozvolu, u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema nalaza komisije za tehnički pregled kojim je utvrđeno da je objekat podoban za upotrebu.

Upotrebna dozvola izdaje se za ceo objekat ili za deo objekta koji predstavlja tehničkotehnološku celinu i može se kao takav samostalno koristiti ili je za građenje tog dela objekta doneta posebna građevinska dozvola.

Upotrebna dozvola se izdaje kada se utvrdi da je objekat, odnosno deo objekta podoban za upotrebu. Pre izdavanja upotrebne dozvole nadležni organ proverava da li je investitor izvršio sve uplate.

 

     Povezane teme 

Prethodna | Naslovna | Kontakt