Lokacijska dozvola

 

Lokacijska dozvola je prvi legalni dokumenat u proceduri uspostavljenoj po Novom zakonu o planiranju i izgradnji za izgradnju legalnog objekta. Dobija se na osnovu idejnog rešenja građevinskog projekta. Sadrži sve uslove i podatke potrebne za izgradu tehničke dokumentacije u skladu sa važećim planskim dokumentom.

Zahtev za lokacijsku dozvolu se predaje u opštini na kojoj se nalazi građevinska parcela za objekte do 800m² bruto površine. Za veće objekte, zahtev se predaje u Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove.

Zahtev za lokacijsku dozvolu treba da sadrži:

 • Kopiju plana katastarske parcele na kojoj će se graditi objekat ili urbanistički projekat overen od strane Sekretarijata za urbanizam i građevinske poslove. Osnovno je da građevinska parcela mora da bude formirana da bi se dobila lokacijska dozvola. Bilo da se formira od katastarske parcele ili ne. Ukoliko ne, mora se uraditi urbanistički projekat. Provera da li se može formirati građevinska parcela mora se uraditi pre podnošenja zahteva za lokacijsku dozvolu.
 • Izvod iz katastra podzemnih instalacija za parcelu. Ovaj izvod možete dobiti iz Republičkog geodetskog zavoda (RGZ-a).
 • Dokaz o pravu svojine na parceli.
 • Idejno rešenje objekta (vidi ispod).

Idejno rešenje planirane izgradnje

Idejno rešenje se sastoji od tekstualnog dela i 4 grafička priloga. Tekstualni deo uključuje:

 • tehnički opis lokacije, karakteristike objekta, opis konstrukcije i fundiranja objekta;
 • opis načina grejanja i hlađenja objekta;
 • opis tehničkog rešenja obezbeđenja iskopa temeljne jame, terena i susednih objekata;
 • opis namene i tipa objekta.

Grafički deo ima 4 priloga koji uključuju:

 • situaciono rešenje sa pozicijom i dimenzijama parcele, planirana dispozicija objekta, pozicija susednih parcela i objekata na njima sa kućnim brojevima;
 • karakteristični izgledi objekta, fasade;
 • preseci objekta;
 • osnove po etažama, osnove krova.

Dobijanje Lokacijske Dozvole

Po zakonu (član 54), nadležna služba treba da obavesti investitora u roku od 8 dana ukoliko zahtev za lokacijsku dozvolu nije kompletan. Ako je zahtev sa kompletnom dokumentacjom u redu, nadležna služba mora izdati lokacijsku dozvolu u roku od 15 dana od dana podnošenja ili kompletiranja zahteva.

Jednom kada dobijete lokacijsku dozvolu, treba da pripremite zahtev za građevinsku dozvolu.

Za objekte veće od 800m² bruto, investitori će moći da krenu sa izgradnjom samo sa lokacijskom dozvolom, bez čekanja na građevinsku dozvolu koju će obezbediti za vreme trajanja izgradnje.

     Povezane teme 

Prethodna | Naslovna | Kontakt