Posebna geodetska podloga

Posebna geodetska podloga izrađuje se pre početka projektovanja, što je i propisano  Zakonom o planiranju i izgaradnji.

Posebna geodetska podloga je položajni i visinski prikaz terena, izrađena u odgovarajućoj razmeri  i uklopljena u kopiju katastarskog plana te overena od nadležne službe za katastar nepokretnosti.

Posebna geodetska podloga

Zašto je potrebna posebna geodetska podloga?

Posebna geodetska podloga koristi se za potrebe određivanja oblika i veličine građevinske parcele, odnosno zahvata u prostoru te kao podloga za idejni projekt.

Da bi se posebna geodetska podloga mogla koristiti, treba biti overena od strane nadležne službe za katastar nepokretnosti.

Svrha posebne geodetske podloge je da se na njoj odvijaju svi projektantski zahvati kako bi se izbegle nepravilnosti projektovanja na “netačnim” katastarskim planovima, a samim time i problem kod ishodovanja upotrebne dozvole.

Kako se izrađuje posebna geodetska podloga?

Pri izradi posebne geodetske podloge geodetski stručnjak pristupa geodetskom premeru predmetnog zahvata u prostoru, premeru stvarnog stanja međa i visinskom premeru terena.

Na temelju geodetskog premera računaju se koordinate snimljenih tačaka koje se kartiraju u nekom od CAD programa te se na identične tačke (tačke identične na katastarskom planu i terenu) uklapa katastarski plan.

Na temelju toga se izrađuje PGP, odnosno tehnička dokumentacija koja sadrži grafičke priloge sa prikazom izmerenog stanja uklopljenog u kopiju katastarskog plana.

Takva posebna geodetska podloga, u analognom i digitalnom obliku, predaje se na pregled i overu nadležnoj službi za katastar nepokretnosti.

Ovjerena PGP predaje se naručiocu usluge u analognom i digitalnom obliku.

Koji su dokumenti potrebni za izradu posebne geodetske podloge?

Za izradu PGP potrebna je kopija katastarskog plana, ne starija od 6 meseci.

Upit za cenu posebne geodetske podloge

Za sve dodatne informacije, objašnjenja ili ponudu, slobodno nam se možete javiti bez obaveza, a mi ćemo Vam u kratkom roku nastojati dati kvalitetnu i korisnu informaciju. geodet@geomap.rs

Prethodna | Naslovna | Kontakt